Creating

a Connected Future

บริษัท ซีอาร์อี (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทในเครือ CRE, Inc. ประเทศญี่ปุ่น http://www.cre-jpn.com จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) บริษัทฯ ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่เช่าสำหรับใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารระบบอาคารและสาธารณูปโภค จัดหาโกดังหรือคลังสินค้าให้เช่าในระยะยาว รวมถึงการลงทุน ก่อสร้าง โกดังและคลังสินค้าในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

CRE Services

เราให้บริการที่เหมาะสมกับอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งในฐานะบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและสนับสนุนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เราได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ